Vanhamäki säätiön  lastensuojelupalvelut 
 

Avopalveluyksikkö Kotipesä 

Avopalveluyksikkö Kotipesä, lasten mukaan Mummola, on kodikas omakotitalo, joka sijaitsee Suonenjoen keskustassa hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Tarjoamme monipuolisesti, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitäviä sosiaalihuoltolain (18 § ja 28 §) sekä lastensuojelulain (36 §) mukaisia palveluja, kuten ammatillisia tukiviikonloppuja, tukihenkilöpalveluja ja jälkihuollon tukitoimintaa (lastensuojelulain 76 §), perhetyötä sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Palvelujen sisältöä ja toteuttamista ohjaa hyvinvointialueiden kanssa tehdyt puite- ja suorahankintasopimukset sekä asiakassuunnitelma. Ohjaajina toimivat koulutetut työntekijät (sosionomi AMK, lähihoitajat, koulunkäynnin ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä sote-alan opiskelijat).  


Toimintamme arvoja ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja luottamus.


Ammatilliset tukiviikonloput

Ammatilliset tukiviikonloput sekä koulujen loma-aikojen tukivuorokaudet ovat etenkin erityislasten perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat jaksamiseen tukea ja lapset turvallisen vapaa-ajanviettopaikan. Ammatillista tukiviikonlopputoimintaa ohjaavat toimintaperiaatteet ovat lapsen/nuoren näkökulman huomioon ottaminen, kasvatuksellinen ohjaus, avoimuus ja läsnä oleva kuunteleminen sekä lapsen osallisuuden vahvistaminen. Lisäksi toimintaa ohjaa kasvatuskumppanuusperiaate, jossa tiiviissä yhteistyössä vanhemman ja lapsen muun verkoston kanssa tehtävä yhteistyö on toiminnan keskiössä. Kasvatuskumppanina ohjaajat voivat auttaa löytämään keinoja perheen arjen hallintaan sekä vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Kuljetamme useimmiten lapset Kotipesälle ja takaisin kotiin ja tässä yhteydessä käymme vanhemman kanssa kasvatuskumppanuuskeskusteluja.

Lasten ja nuorten ikätasoista kasvua ja kehitystä tukee tukiviikonloppuina selkeä arjen struktuuri ja yhteiset pelisäännöt. Vietämme yhdessä lasten ja nuorten kanssa tavallista arkea, touhuamme yhdessä hyödyntäen paikallisia aktiviteetteja, kuten uimahalli, ja teemme retkiä. Jokaisen lapsen kohdalla mietimme tavoitteita tukiviikonlopuille unohtamatta vapaa-ajan rentoutumista ja rauhallista olemista. Pyrimme kokoamaan tukiviikonloppuihin samanikäisiä lapsia, joilla on yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Ohjaajina toimivat koulutetut työntekijät (sosionomi AMK, lähihoitajat, koulunkäynnin ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä sote-alan opiskelijat). 

Perhetyö

Kasvatuskumppanuus ja lapsen suojelu ovat perhetyön toiminta-ajatuksemme.  Perhetyötä tehdään perheenjäseniä kuunnellen ja yhdessä tavoitteita asettaen, tuoden jatkuvasti näkyville lapsen/lasten tarpeita ja oikeuksia. Perhetyön tarkoituksena on tukea lasta ja perhettä siten, että he selviäisivät jatkossa itsenäisesti ja yhdessä voisimme ehkäistä myös tulevia tuen tarpeita. Perhetyössä kartoitamme myös muita palveluja, jotka voivat olla perheen tukena. Työskentelyssä korostuu vuorovaikutussuhteet ja perheen jäsenten väliset suhteet, joihin pyrimme saamaan vahvistusta ja toimivuutta. Tavoitteena on aina muutos ja siksi selkeä tavoitteen asettelu yhdessä perheenjäsenten ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa on tärkeää. Teemme perhetyötä pääasiassa työparityönä perheen kotiin ja asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Perhetyömme on kilpailutettu Pohjois-Savon maakunnan kanssa ja puitesopimus määrittelee perhetyön sisältöä ja tavoitteita. Tarjoamme sosiaalihuoltolain 18 §:n sekä lastensuojelulain 36 §:n mukaista perhetyötä. 

Tukihenkilötyö

Tukihenkilötoiminta on pääasiassa yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille lapsille tarjottavaa tukea, jossa tavoitteena voi olla koulunkäynnin haasteiden selättäminen, kaverisuhteissa tukeminen ja mieluisen harrastuksen tai vapaa-ajan toiminnan löytäminen. Tukihenkilötyö on tavoitteellista ja lapsen vahvuuksia korostavaa. Tukihenkilötyöskentelyllä pyritään vaikuttamaan tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin yhdessä koko perheen kanssa. Tukihenkilötyö ei vähennä vanhempien roolia ja vastuuta lapsen elämässä, vaan yhdessä ammattilaisen kanssa voidaan perheessä löytää keinoja parempaan ja toimivampaan arkeen. Tukihenkilön avulla voidaan kartoittaa myös muita sopivia palveluja ja perheen oman verkoston mahdollisuuksia. Perhetyömme on kilpailutettu Pohjois-Savon maakunnan kanssa ja puitesopimus määrittelee perhetyön sisältöä ja tavoitteita. Tarjoamme sosiaalihuoltolain 28 §:n ja lastensuojelulain 36 §:n mukaista tukityötä.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä tuetut vaihdot

Toteutamme Kotipesässä käräjäoikeuden vahvistamia, lapsen ja vanhemman tuettuja vaihtoja sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Tapaamisista sovitaan lastenvalvojan kanssa. Ammattilaisillamme on vuosien kokemus tapaamisten toteuttamisesta turvallisesti ja lapsen etua kunnioittaen. Meillä on kokemusta myös monikulttuuristen tapaamisten järjestämisestä.

Jälkihuollon tukitoimet

Jälkihuollon tuki räätälöidään nuoren tarpeen mukaisesti yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Tuki voi olla erilaisten arjen taitojen, sosiaalisten tilanteiden, viranomaisasioinnin ja itsenäiseen asumiseen liittyvien asioiden opettelua ja harjoittelua. Vanhamäen lastenkodin pihapiirissä olevassa Mestarin talossa on itsenäistymisasuntoja kolmelle nuorelle ja meillä on myös yksi osake-asunto lähempänä Suonenjoen keskustaa. Jälkihuollon yksilötyöskentelyllä voimme auttaa nuorta pärjäämään paremmin itsenäisessä asumisessa. Jälkihuollon yksilötyöskentely on kilpailutettua ja puitesopimus määrittelee sen sisältöä ja tavoitteita.

Toiminnalliset nepsy-ryhmät

Meillä on mahdollisuus järjestää toiminnallisia nepsy-ryhmiä, joissa etsimme työkaluja nepsy-haasteiden kanssa elämiseen mukavan toiminnan merkeissä. Ryhmään ovat tervetulleita nepsypiirteitä sekä psyykkisiä pulmia omaavat lapset ja nuoret. Toimimme omia vahvuuksia vahvistaen ja potentiaalia tunnistaen positiivisessa ilmapiirissä. 

Lisätietoja saat laittamalla sähköpostia piia.nissinen@vanhamaki.fi tai sinikka.larilahti@vanhamaki.fi